Litania do bł. Honorata Koźmińskiego (I)

Błogosławiony Honoracie,
- Wierny naśladowco św. Franciszka, módl się za nami.
- Pokorny i ubogi synu Serafickiego Ojca,
- Wnikliwy słuchaczu Słowa Bożego,
- Miłośniku Chrystusa utajonego w Eucharystii,
- Posłuszny natchnieniom Ducha Świętego.
Błogosławiony Honoracie,
- Niezmordowany głosicielu czci Maryi Niepokalanej,
- Heroicznie wierny synu Kościoła świętego,
- Krzewicielu życia według Ewangelii,
- Patronie odkrywania drogi życiowej,
- Wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzi.
Błogosławiony Honoracie,
- Wytrwały szafarzu Sakramentu Pojednania,
- Światły kierowniku sumień w konfesjonale,
- Zatroskany o losy Ojczyzny,
- Wzywający do trwania na ojczystej ziemi,
- Oddany modlitwie i pokucie.
Błogosławiony Honoracie,
- Pragnący wszystkim ukazać miłość Bożą,
- Cierpliwie znoszący krzyże i utrapienia,
- Zachowujący nieustanną wdzięczność za dar powołania,
- Pokorny wobec tajemnic Bożych,
- Wzorze niezłomnej nadziei.
Błogosławiony Honoracie,
- Wytrwały w dążeniu do świętości,
- Patronie zawierzenia, budowania i wytrwania,
- Patronie Nowego Miasta
- Ukochany nasz Ojcze i przewodniku.

Módl się za nami bł. Ojcze Honoracie
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty raczyłeś obdarzyć bł. Honorata kapłana duchem troskliwej miłości i dałeś mu łaskę wiele dusz pojednać z Tobą, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę… i spraw, aby wszyscy chrześcijanie dostąpili Twego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą w doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.